DICȚIONAR

Dacă unii termeni specifici limbajului antreprenorial îți dau de furcă, noi îți venim în ajutor.

Rezultatele căutării: ×

Nu a fost găsit nici un rezultat.

Activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului, în scopul obţinerii unui profit. 

Stare sau situație financiară a unei persoane sau a unei firme.

Total venituri minus total cheltuieli cu detalii pe fiecare tip de venit și cheltuiala, având ca rezultat o diferență pozitivă (profit) sau negativă (pierdere).

Cunoscut și ca fond de rulment net, este un indicator financiar care măsoară practic capacitatea companiei de a-și achita datoriile curente ajunse la scadență.

Centrala Incidentelor de Plăți; structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.

Clasificarea activităţilor din economia naţională (HG nr. 656/1997).

Centru de colectare de date în cadrul Băncii Naționale a României, unde sunt raportate: informații de risc bancar, date despre creditele și angajamentele asumate de bănci față de un client persoană fizică sau juridică (valoarea creditului, durata de rambursare, restanțele acumulate etc.) și informatii despre fraudele cu carduri.

Curriculum vitae; scurtă prezentare din punct de vedere educațional și profesional a unei persoane; cel mai uzual este „noul format european”.

Cotă-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat, proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 

Întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; și b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului.

Întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.

Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Persoana fizică ce organizează o întreprindere economică.

Credit atașat contului curent, destinat finanțării activității curente și care oferă firmelor avantajul de a-și acoperi decalajul între încasari și plăți; overdraft; descoperit de cont.

Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, in scopul exercitării unei activităţi economice.

Persoană fizică autorizată; persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

Locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară exclusiv la sediul profesional, cu excepţia cazului în care se desfăşoară comerţ ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Registrul comerţului destinat înregistrărilor comercianților (înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni, potrivit legii) se ţine de către oficiul registrului comerţului, organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti; Registrul central al comerţului se ţine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei.

Romanian Interbank Offer Rate; rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară, care este stabilită de către Banca Națională a României.

Termenul de plată a unei rate de credit sau de rambursare integrală a unui credit.

Plusul de venit creat prin valorificarea resurselor tehnice, umane și financiare ale firmei peste valoarea consumurilor intermediare provenite de la furnizori sau terți.

CELE MAI CĂUTATE CUVINTE: